Quayn gaat samenwerken met Brite

Het bedrijf Brite te Enschede is gespecialiseerd in het op orde brengen, houden én het monitoren van de (internet)verbindingen van een school. 
Door: Allard Bijlsma

Onze scholen met Quayn hebben baat bij een betrouwbare, veilige en snelle verbinding met het internet. Niet alle scholen lukt dit om dat alle dagen te realiseren. Dat geeft soms problemen bij het gebruik van ons product Quayn die, zeker voor summatieve toetsen, zo’n goede verbinding echt nodig heeft. Steeds meer Quayn-scholen maken daarom gebruik van de diensten van Brite.

Wat doen zij? U bent ze misschien al wel eens tegengekomen op conferenties en beurzen: de wifi-dokters in witte jassen. Al een kleine 300 vo-scholen maken van hun expertise gebruik. Enkele mogelijkheden die een relatie hebben met Quayn:

 • Wifi 3.0 | Brite neemt de zorg van het gehele wifi-netwerk van de school over en zorgt voor een optimale monitoring tijdens het werken.
  Gevolg: steeds meer scholen hebben een perfecte (wifi-)verbinding naar het internet en dus met Quayn.
 • Monitoring | na de zomer wordt Quayn opgenomen in de standaard monitoring, zodat de op Brite aangesloten school zelf kan zien of de performance van Quayn op orde is.
  Gevolg: school ziet direct waar het knelpunt ligt en zal minder vaak onze helpdesk raadplegen, als er bij de optie ‘Quayn’ geen probleem te zien is.
 • Edulinq | we werken met Brite aan een koppeling van Quayn aan een centrale inlog voor leerlingen voor meerdere aangesloten applicaties. Gebruikers worden automatisch met Quayn gesynchroniseerd.
  Gevolg: scholen hoeven geen docent- en leerlingenbeheer meer in Quayn te doen. De leerling en docent beheren zelf centraal hun eigen inlogaccount. Men kan met één account inloggen in alle aangesloten applicaties en dat van meerdere partijen.
 • Edufiber | we onderzoeken of het mogelijk Quayn hierop te laten aansluiten. Scholen krijgen via glasvezel een verbinding naar buiten, die loopt via een datacenter. Die zoekt op zijn beurt rechtstreeks contact met Quayn.
  Gevolg: scholen zijn niet meer afhankelijk van de kuren van het internet om met ons te kunnen verbinden, waardoor risico’s van uitval erg klein worden en toetsing in de cloud een stuk betrouwbaarder zal gaan verlopen.
 • Educatie | we gaan samenwerken bij didactische invoeringstrajecten van Quayn, binnen Brite-scholen.
  Gevolg: alle toets-invoeringstrajecten kunnen direct bekeken worden op technische haalbaarheid. We bouwen goede kennis van onze producten op bij de eigen externe begeleiders van Brite binnen invoeringstrajecten.

Binnenkort leggen we onze samenwerking verder vast en na de zomer zullen we onze klanten gaan wijzen op de geschetste praktische mogelijkheden.

Wil u meer weten over Brite? Zie [ hier ] 

brite

Quayn update | koppeling woordenlijst

In WinToets hadden we dat al jaren, maar nu is dit ook in Quayn mogelijk: het koppelen van een woorden- of begrippenlijst aan een project, waarna bij het afspelen alle gemeenschappelijke woorden in de toets een hyperlink vormen. Via een zogenaamde move-over kan men daarna bij de verdere informatie bij dit woord. Ideaal voor directe ondersteuning bij een formatieve toets.
Door: Allard Bijlsma en Nick Hollegien

Een dergelijke woordenlijst is te maken in ons programma WTLijst, dat meegeleverd wordt in Quayn SUITE. Het is ook mogelijk de lijst in Excel te maken en daarna via WTLijst naar XML te laten omzetten. Aan woorden worden vertalingen gekoppeld of uitleg en bronnen als weblinks. Aan elk begrip kan metadata worden meegegeven, zodat ook deellijsten uitgefilterd kunnen worden. De gemaakte lijst wordt weggeschreven als een zogenaamd XML-woordenlijstbestand. In Quayn wordt deze lijst aangewezen en bij de Projectinstellingen wordt aangegeven dat de lijst gebruikt mag worden.

Toepassing: in te zetten bij alle vormen van formatieve toetsing, waarbij de cursist tijdens het toetsen zo veel mogelijk moet leren en zelf kan nazoeken.

Binnen De Rode Planeet gaan wij voor zoveel mogelijk vakken woorden- en begrippenlijsten koppelen, die onze gebruikers straks aan hun toetsen kunnen koppelen. Deze lijsten komen beschikbaar voor scholen die bij ons een Tests4Quayn-project starten.

> Naar overzicht andere vernieuwingen in laatste update

woordenlijst_000
[ een woordenlijst wordt ingelezen of ontwikkeld binnen WTLijst ]

woordenlijst_00
[ aan een project wordt een XML-woordenlijst gekoppeld ]

woordenlijst
[ alle gemeenschappelijke woorden worden automatisch een hyperlink ]

Quayn update | tussentijdse opslag

Gebruikers van WinToets en Quayn zijn gewend dat als er tijdens een toets iets mis gaat, dat je dan kan verder werken waar je bent gebleven. Dat komt doordat wij na elke vraag iets opslaan. Is Quayn gekoppeld aan een ander systeem of Quayn wordt opgestart in de browser op een iPad, dan was dat veelal niet mogelijk. Sinds de laatste update kan dat op deze plekken nu ook.
Door: Allard Bijlsma & Nick Hollegien

Met name de gebruikers van Quayn via Magister hadden hier een probleem mee: mocht er halverwege de toets iets mis gaan of een cursist moest weg, dan kon hij/ zij niet later verder gaan waar men was gebleven. Dit komt doordat veel portals een dergelijke tussentijdse opslag niet toestaan. Speciaal hiervoor hebben we het nu zo gemaakt, dat in deze gevallen de tussentijdse opslag op de pc wordt gedaan waar op dat moment wordt gewerkt.

Wat is er nieuw: ook bij het opstarten vanuit een andere portal, kan een Quayn-toets worden voortgezet als die voortijdig is afgebroken.

magister6_afname_630.png

[ bij afname vanuit een systeem als Magister, worden
nu ook tussentijdse resultaten opgeslagen ]

Gebruikers van WinToets voor Smartschool
Deze oplossing is ook geschikt voor gebruikers van onze SCORM-export en het gebruik daarvan in onder meer Smartschool. Deze laatste gebruikers moeten een update draaien van WinToets voor Smartschool en vanuit die versie (nieuwe) SCORM-pakketjes maken. Het updaten van WinToets alleen is dus niet voldoende om ook de SCORM-pakketjes zelf te updaten. Die moeten opnieuw aangemaakt worden.
Benodigd hiervoor is versie 5.0.152 van 11 mei 2017.

>> Naar updatepagina  [inlog vereist].

Nieuw: tijdslimiet bij een vraag

Gebruikers van WinToets kenden deze optie al lang, maar nu is het ook in de Quayn Webplayer mogelijk te werken met een tijdslimiet per vraag. Hiermee geeft u aan hoe lang de cursist over deze vraag mag doen.
Door: Allard Bijlsma

Bij elke vraag kan nu opgegeven worden hoeveel seconden een cursist over deze vraag mag doen. De Quayn Webplayer kan hier nu mee overweg en de instellingen uitvoeren.

tijdslimiet-cursist
[ zo ziet de cursist een vraag met een tijdslimiet ]

tijdslimiet-opgeven
[ hier geeft u een tijdslimiet op in de Quayn Editor ]

Snel tijdslimiet aan alle vragen toevoegen via WTMaak
Tip: werkt u ook met WinToets 5 of QuaynSupport, dan kunt u bestaande itembanken in één keer voorzien van een tijdslimiet per vraag, waarbij u eenmalig in WTMaak opgeeft hoeveel secondes elk vraagtype mag duren. Deze toetsen uploadt u naar Quayn en kunnen dan direct gebruikt worden.

tijdslimiet-in-WTMaak-snel-opgeven.PNG
[ in WTMaak kunt u het toevoegen van een tijdslimiet automatiseren in twee stappen ]

Nieuw: meer analyses voor de cursisten

In de Quayn update van 20 februari j.l. , versie 1.5.2.3, zijn verbeteringen en uitbreidingen aangebracht in de analysemogelijkheden voor de cursist. De docent had al heel veel terugkijkmogelijkheden, de cursist krijgt er nu ook steeds meer. Dit brengt de mogelijke inzet van Quayn binnen ‘gepersonaliseerd leren’ weer een stap dichterbij.
Door: Paul Swennenhuis

Recentelijk hebben we ook de mogelijkheid ingebouwd dat een cursist direct na afloop in de Quayn Webplayer per metadataveld kon zien, hoe hij/zij op deelaspecten had gescoord.

Nieuw bij het maken van een planning is het kopje ‘Bekijken analyse/statistiek’. U kunt hier aangeven of u wilt dat cursisten de mogelijkheid krijgen om achteraf de analyse en/of de statistiek in te zien. Voorheen kon dat niet apart ingesteld, maar vanaf nu wel.

quayn_planning_statistiek

Bij de statistiek gaat het om een vergelijking van de cursist met andere cursisten die dezelfde planning gemaakt hebben:

quayn_cursist_statistiek

De cursist kan hier zien welk cijfer hij heeft gehaald, hoeveel punten hij heeft gescoord en wat zijn werktijd en niveau waren, ten opzicht van de andere cursisten.

Bij de analyse gaat het om scores op deelonderwerpen (of paragrafen, of categorieën, of wat er ook maar aan metadata voorhanden is in de toets). In het voorbeeldscherm hieronder betreft het scores per paragraaf. Dit kan ook per vaardigheid, bijvoorbeeld voor RTTI, OBIT of Bloom.

quayn_analyse01

Ook voor statistiek en analyse geldt dat u dat u deze instelling achteraf kunt wijzigen, en dus zelf bepaalt of en wanneer de cursist de beschikking krijgt over deze gegevens.

Resultatenscherm cursist
Om recht te doen aan de nieuwe mogelijkheden hebben we het resultatenscherm in de cursist portal aangepast. Voor ‘Analyse’, ‘Statistiek’, ‘Resultaat’ en ‘Inzien’ zijn nu aparte kolommen beschikbaar, die alleen icoontjes tonen voor planningen waar de betreffende opties voor zijn opengezet:

nieuwe_splitsing_analyses

In bovenstaand voorbeeld zie u dat voor één toets de analyse is dichtgezet en voor twee toetsen het inzien onmogelijk is gemaakt. Bij de onderste toets kan bovendien het resultaat niet worden ingezien. U kunt bij het inplannen per toets aangeven wat u wilt dat een cursist na afloop mag inzien. Ook de ‘cijfer-’ en ‘punten-’ kolom tonen alleen gegevens als dat zo is ingesteld.

Nieuw is ook dat u dit ook later alsnog kunt openzetten.
Lees hierover meer in [ dit weblogartikel ].

Nieuw: terugkijken via ‘review-mode’

In de Quayn update van 20 februari j.l. , versie 1.5.2.3, zijn aanzienlijke wijzigingen aangebracht in de planningsmogelijkheden. Een hele mooie en  veel gevraagde nieuwe opties is, dat cursisten na afloop hun gehele toets kunnen terugzien en daarbij zien wat ze hadden, wat het had moeten zijn en het commentaar bij de vraag kunnen inzien. We hadden dit al lang in ons programma WinToets, maar nu ook in Quayn.
Door: Paul Swennenhuis

Na afloop toets nog eens bekijken

De mogelijke waarden voor ‘Bekijken resultaten’ zijn aangepast. U heeft nu de keuzen uit ‘Alleen punten’, ‘Cijfer en punten’, ‘Cijfer, punten en antwoorden’, ‘Cijfer, punten, antwoorden en inzien’ en ‘Niets weergeven’ :

Hierbij is ‘Cijfer, punten, antwoorden en inzien’ nieuw, en deze bevat een geheel nieuwe feature: het inzien van een al gemaakte toets. Wij noemen dat de ‘review-mode’. Het biedt de mogelijkheid een toets achteraf in te zien op dezelfde manier als tijdens het maken ervan. De vragen kunnen dan niet meer beantwoord worden, maar ze worden exact zo getoond als tijdens de afname, en bij elk item kan gewisseld worden tussen ‘Toon het goede antwoord’ en ‘Toon mijn antwoord’. De cursist kan dus per item zien wat hij/zij goed en fout heeft gedaan en hoe hij/zij de vraag had moeten beantwoorden. Dit is een ideale manier om cursisten te laten leren van de gemaakte fouten.

De review-mode: de cursist kan wisselen tussen zijn eigen antwoord en het goede antwoord. Tevens ziet hij onderin het scherm de behaalde punten en de feedback (indien aanwezig).

quayn_review_mode

In het voorbeeldscherm hierboven betreft het een item waarbij woorden op een afbeelding gesleept moesten worden. Het voorbeeldscherm toont waar de cursist de afbeeldingen geplaatst heeft en of hij dat correct gedaan heeft (de groene vinkjes).

Bij andere itemtypes is de terugkoppeling vergelijkbaar. Hieronder ziet u de feedback voor een combobox vraag, waarbij is aangegeven welke comboboxen fout en welke goed beantwoord zijn:

quayn_review_mode3

Tenslotte een meer-meerkeuzevraag, waarbij de cursist ziet wat hij/zij heeft gekozen en welke het had(den) moeten zijn:

quayn_review_mode2

Zelf uitproberen
Bovenstaande vernieuwing is vanaf nu te gebruiken voor elke Quayn-gebruiker en binnen alle typen licenties: INSTAP, BASIC, PLUS en SUITE.
Zelf uitproberen? Plan een willekeurige toets in en zorg dat onder ‘Bekijken resultaten’ de optie ‘Cijfer, punten, antwoorden en inzien’ is gekozen.

nieuw_bekijken_resultaten

Maak de toets en klik vervolgens op het vergrootglasje, in de Cursistenportal onder Resultaten en daar weer onder de kolom ‘Inzien’.

nieuwe_splitsing_analyses

Nieuw: planning achteraf wijzigen in Quayn

In de Quayn update van 20 februari j.l., versie 1.5.2.3, zijn aanzienlijke wijzigingen aangebracht in de planningsmogelijkheden. De belangrijkste – en meest gevraagde – wijziging is dat aanpassingen in de instelling van de planning nu onmiddellijk effect hebben op het resultatenscherm in de cursist omgeving. U kunt het al dan niet kunnen inzien van resultaten door cursisten nu dus op elk moment aanpassen.
Door: Paul Swennenhuis

Wat is een planning ook al weer precies?

In Quayn maken we onderscheid tussen projecten – een serie items die u aan cursisten wilt voorleggen – en planningen. U dient voor een toetsafname altijd een planning te maken van een project. Hierin geeft u eventueel restricties aan (in welke periode kan de toets worden afgenomen), u koppelt er de cursisten aan voor wie de toets beschikbaar moet komen en u geeft instellingen op zoals wel/niet toestaan van bladeren, wel/niet willekeurige volgorde van de items in het project en dergelijke.

Ook geeft u aan of het resultaat achteraf door cursisten mag worden ingezien. U had daarbij de mogelijkheden ‘Geen’, ‘Alleen cijfer’ en ‘Cijfer en antwoorden’.

Wijzigingen worden nu ook op reeds gemaakte afnames toegepast

Tot nu toe was het echter niet mogelijk achteraf deze instelling te wijzigen. Beter gezegd, het was wel mogelijk de instelling te wijzigen, maar die had geen effect op reeds gemaakte toetsen. Daarvan bleven de resultaten zichtbaar als dat zo was ingesteld, en vice versa.
De wijziging had wel effect op nieuwe afnames.

Het probleem dat veel docenten hiermee – terecht – hadden was dat je de resultaten vaak een tijd lang niet wilt tonen aan cursisten, maar op een later tijdstip wel. Pas als iedereen de toets heeft gemaakt of als je alle open vragen hebt nagekeken, wil je die resultaten beschikbaar maken.

Met de laatste update van Quayn (versie 1.5.2.3 van 20 februari 2017) is dat mogelijk geworden. Het wijzigen van de instelling ‘Bekijken resultaten’ heeft nu effect op alle toetsafnames voor de planning, ook de reeds gemaakte. U kunt nu naar willekeur de resultaten (alsnog) beschikbaar maken of verbergen.

Mocht u een planning verwijderen, dan geldt voor het inzien van de resultaten dat de eerst gemaakte instelling geldt. Heeft u bijvoorbeeld bij het aanmaken van de planning bij ‘Bekijken resultaten’ ingegeven ‘Cijfer en punten’ dan geldt die instelling op het moment dat de planning verwijderd wordt.

planningen_achteraf_aanpassen
[ de instelopties zijn uitgebreid én kunnen achteraf gewijzigd worden ]

nieuwe_splitsing_analyses
[ de cursist vindt onder Resultaten in de Cursistenportal nieuwe analyse-opties ]

In nog volgende weblogs aandacht voor nog twee grote vernieuwingen: de zogenaamde reviewmodus (cursist kan achteraf gehele toets terugzien) en de nieuwe mogelijkheden op het resultatenscherm van de cursist.